Pripravte a priložte tieto dokumenty

  • projektová dokumentácia vodovodnej/kanalizačnej prípojky, situácia, (návrh trasy vodovodnej/kanalizačnej prípojky, dĺžky, dimenzie), návrh vodomernej šachty/kanalizačnej revíznej šachty (umiestnenie, vnútorné rozmery) s popisom, technická správa – podľa uvedených príloh na druhej strane tlačiva: Žiadosť o vyjadrenie
  • kópiu aktuálneho listu vlastníctva,
  • kópiu z katastrálnej mapy,
  • prípadne potrebné súhlasy
    (viac informácií v časti: Ďalšie prílohy).

PDF žiadosť

Stiahnite a vyplňte Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii

Ďalšie prílohy

V nižšie uvedených prípadoch použite a predložte ďalšie prílohy k žiadosti:

Dohoda o umiestnení vodomernej šachty na cudzej nehnuteľnosti

ak vodomerná šachta bude umiestnená na cudzom pozemku.

Na tomto tlačive predloží žiadateľ písomný, notárom overený súhlas majiteľa pozemku s umiestnením vodomernej šachty na jeho pozemku.

Dohoda o pripojení na vodovodnú prípojku – súhlas s umiestnením vodomeru do vodomernej šachty na T-kus.

ak sa pripájate na vodovodnú prípojku iného odberateľa a v jeho vodomernej šachte bude umiestnený vodomer (na T-kus).

Na tomto tlačive predloží žiadateľ písomný, notárom overený súhlas majiteľa vodomernej šachty s umiestnením vodomeru do vodomernej šachty na T-kus.

Dohoda o pripojení na existujúcu kanalizačnú prípojku  (kanalizačná tvarovka).

ak je navrhnuté pripojenie na kanalizačnú prípojku iného odberateľa.

Na tomto tlačive predloží odberateľ písomný, notárom overený súhlas s pripojením na kanalizačnú prípojku.

Súhlas podielového spoluvlastníka nehnuteľnosti k pripojeniu nehnuteľnosti na verejný vodovod/verejnú kanalizáciu.

ak pozemok vlastnia viacerí spoluvlastníci.

Podielový spoluvlastník/ podieloví spoluvlastníci poskytnú písomný, notárom overený súhlas na pripojenie nehnuteľnosti na verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu.

rvs.sk | ©Copyright 2023 | designed and developed by SvitaStudio