Pre samosprávy zabezpečujeme

 • Prevádzku verejných vodovodov kategórie V-I
 • Výkon činnosti odborne spôsobilej osoby kategórie V-I
 • Prevádzku verejnej kanalizácie kategórie K-I
 • Výkon činnosti odborne spôsobilej osoby kategóriev K-I
 • Plnenie legislatívnych požiadaviek pri prevádzkovaní verejného vodovodu a verejnej kanalizácii (plnenie povinností vlastníka verejného vodovodu a verejnej kanalizácie)
 • Vypracovanie údajov z majetkovej evidencie a prevádzkovej evidencie o objektoch a zariadeniach verejného vodovodu a verejnej kanalizácie a ČOV (Zbervak)
 • Vypracovanie a aktualizáciu plánov obnovy verejného vodovodu a verejnej kanalizácie
 • Vypracovanie a aktualizáciu prevádzkového poriadku verejného vodovodu a verejnej kanalizácie
 • Cenovú reguláciu vo vodnom hospodárstve
 • Fakturáciu vodného a stočného v mene a na účet vlastníka vodárenskej infraštruktúry (samosprávy)
 • Poradenstvo pri vytváraní databázy odberateľov s prepojením na Zmluvu o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd a odberných miest
 • Právne poradenstvo pre samosprávy týkajúce sa oblasti vodného hospodárstva a legislatívy v tejto oblasti
 • Poradenstvo týkajúce sa eurofondov
 • Poradenstvo ohľadom procesov týkajúcich sa verejného obstarávania v oblasti vodného hospodárstva
 • Servisné činnosti, technické konzultácie, prevádzkový monitoring verejného vodovodu a verejnej kanalizácie
 • Poradenstvo a nastavenie technických postupov pri čistení a odvádzaní odpadových vôd z ČOV
 • Odber vzoriek pitnej vody a odpadovej vody
 • Iné služby, ktoré sa týkajú prevádzky verejného vodovodu a verejnej kanalizácie na základe individuálnej požiadavky

Služby projektového manažmentu

 • Návrh, posudzovanie vodárenskej koncepcie pripájania záujmového územia, resp. územia samosprávy
 • Konzultácie a posudzovanie príslušnej časti projektovej dokumentácie (vyjadrovacia činnosť vo všetkých etapách konaní – územné, stavebné, kolaudácia)
 • Výstavba vodárenskej infraštruktúry
 • Zabezpečenie technického dozoru pri výstavbe vodárenských zariadení
 • Zodpovednosť za realizáciu vodárenských zariadení
 • Komunikácia s dodávateľmi primárnych zdrojov
 • Vodárenské poradenstvo

Napíšte nám

Na základe vyplnenia formuláru vás bude kontaktovať náš pracovník.

kontakt

rvs.sk | ©Copyright 2023 | designed and developed by SvitaStudio